రాయితీ / బాధ్యతగల ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్

  • ఓజెన్‌రే రైల్వే లిమిటెడ్. Sti.లెవెంట్ Özen / సంప్రదించండి [వద్ద]rayhaber.com

న్యాయ సలహాదారు 

  • వేటాడు. Gökçe Ayber Mercan – av.gokceaybermercan[at]gmail.com

ఆర్థిక సలహాదారు

  • Necdet Özen - ozennecdet [at] hotmail.com

ప్రకటనలు

  • పరిచయం [వద్ద]rayhaber.com

హోస్టింగ్ మరియు రక్షణ 

  • WordPress.com
    60 29వ St #343, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, CA 94110, USA

డిజైన్

  • ఓజెన్‌రే రైల్వే లిమిటెడ్. Sti

SEO